Ante o avance cara a normalidade, e despois dos últimos cambios aprobados polos organismos estatal e galego, o Concello das Neves decide permitir a realización de actividades de lecer de
tipo socio-cultural e deportivo nas instalacións de titularidade municipal organizadas por asociacións e outros colectivos.

Deste xeito, permítense actividades tales como clases de baile, ximnasia e ensaios de música, ademais de deporte, tanto federado como non federado dentro das instalacións municipais.

En todo caso, para a realización das actividades será obrigatoria a solicitude previa de autorización ao Concello.

Ademais, todas as actividades deberán incluír un protocolo de seguridade fronte á Covid-19:
Control do cumprimento do aforo do espazo permitido para a actividade realizada, uso de máscara (agás nos casos nos que se permite a súa retirada), distancia de seguridade, hixiene de mans e limpeza, desinfección e ventilación das instalacións empregadas.

As normas específicas de aplicación para cada caso serán revisadas en cada momento tendo en conta as medidas vixentes.