Comisión de Contas

Composición e funcións
A Comisión Especial de Contas estará composta por 7 membros coa seguinte proporcionalidade:

Presidente:

O Sr. Alcalde do grupo político BNG. Xose Manuel Rodríguez Méndez

6 Vogais:

Dous do grupo político P.P.

Dous do grupo político BNG.

Un do grupo político PSdeG-PSOE.

Un, o Concelleiro non adscrito.

 

As funcións principais da Comisión son a revisión e control da execución dos Orzamentos Municipais.