Servizos Sociais

Rúa Marquesa do Pazo, 22
36440 As Neves (Pontevedra)
Telf: 986 667 134

e-mail: servizossociais@asneves.gal

Horario Atención ó Público:
Martes e Venres de 10 a 14
Traballadora Social: Noelia Rodríguez Corbillón

Presentacións dentro do departamento

 1. Atención directa a consultas relativas a recursos e dereitos sociais de individuos familias ou grupos, realizando as oportunas xestións ou remitindo ós organismos pertinentes.
 2. Poñer a disposición de todos a información a través de edicións de folletos, carteis, celebración de charlas, conferencias, coloquios etc.
 3. Recollida e tratamento da información sobre as necesidades sociais, para planificación e priorizaciòn de recursos sociais.
 4. Realización de entrevistas individuais, familiares e grupais.
 5. Realización de visitas domiciliarias.
 6. Análise, interpretación e elaboración de informes sociais, emisión de dictámenes técnicos ou administrativos naqueles casos ou situacións-problema que o requiran.
 1. Asesoramento técnico ás asociacións que xa estean constituídas como tales, e as que se encontran en proceso de constitución.
 2. Elaboración de programas de acción social, tendo en conta as inquietudes e desexos dos distintos grupos sociais afectados.
 3. Realización de campañas de sensibilización en temas como o racismo, xenofobia, e cooperación social en xeral.
 4. Fomentar a creación de grupos de voluntariado social, entorno os distintos programas.
 1. Realización de entrevistas e visitas domiciliarias, para o coñecemento valoración e diagnostico dos casos que precisen deste servicio
 2. Recollida e tratamento da información para unha planificación adecuada das actividades a desenrolar.
 3. Selección e orientación da profesional Auxiliar domestica que prestará o servicio.
 4. Seguimento continuado dos beneficiarios.

Formulario de solicitude de axuda a domicilio

Documentación SAF

Informe saude

Autorización AEAT

 1. Análise e estudio de situacións susceptibles de ser orixe de marxinación da poboación considerada de risco en orde á planificación de accións de carácter preventivo.
 2. Tratamento de situacións-problema individuais e grupais
 3. Elaboración de programas priorizando aqueles que teñan unha vertente preventiva e de reinserción social de grupos ou individuos afectados por algún tipo de marxinación
  • En relación a esta prestación levaronse a cabo as seguintes actuacións. Algunhas financiadas pola Consellería de Familia, Promoción de Emprego, Muller e Xuventude, e outras a través do plan concertado.
 4. Técnicas de estudio para escolares con problemas de fracaso escolar (Programa de educación familiar)
 5. A atención infantil como medida preventiva de malos tratos (Programa de educación familiar)
 6. Curso de autoestima para menores (Programa educación familiar)
 7. O programa de integración para inmigrantes do cual se engade memoria amplia.
 8. Escola de pais (Programa de educación familiar)
 9. Programa de prevención de conductas esteriotipadas discriminativas e de perxuicio.